Algemene voorwaarden

INZAKE VERKOOP, LEVERING, OPDRACHT EN AANNEMING VAN WERK VAN EMMA

 

1    Algemene bepalingen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Algemene Voorwaarden”: de onderhavige algemene voorwaarden inzake verkoop, levering, opdracht en aanneming van werk;

“EMMA”: de onderneming waarmee Opdrachtgever zaken doet, zijnde de besloten vennootschap EMMA Holding B.V., of  Emma Safety Footwear BV,  of een andere tot het concern van Emma Holding behorende onderneming die deze Algemene Voorwaarden gebruikt;

“Opdrachtgever”: iedere (potentiële) wederpartij van EMMA;

“Overmacht”: elke niet toerekenbare tekortkoming van EMMA die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ziekte of onrechtmatige afwezigheid van personeel, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroor­log, op­roer, werkstaking, werklieden-uitsluiting, transportmoeilijkheden, tekort aan grondstoffen, machi­neschade, diefstal, brand, energieuitval en andere ernstige storingen, een en ander met betrekking tot EMMA of door haar ingeschakelde derden;

“Verzuim”: de situatie waarin de gevolgen van het niet nakomen van een overeen­komst intreden, zoals bijvoorbeeld het recht op schadevergoeding en het recht op ontbinding van de overeenkomst.

1.2 Onder een begrip in het enkelvoud wordt mede het meervoud begrepen en onder een begrip in het meervoud wordt mede het enkelvoud begrepen.

 

2    Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen van en aan EMMA en overeenkomsten met EMMA (inclusief latere of gewijzigde versies daarvan), met betrekking tot verkoop en/of levering van zaken, opdracht, aanneming van werk en alle andere handelingen en werkzaamheden van EMMA.

 

3    Totstandkoming overeenkomsten

3.1 Elke aanbieding of offerte van EMMA, in welke vorm ook, is vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever zijn onherroepelijk.

3.2 Een overeenkomst waarbij EMMA partij is komt pas tot stand (1) na ondertekening van de overeenkomst en wel vanaf de dag van ondertekening door beide partijen, (2) bij ontbreken daarvan, door een schriftelijke opdrachtbevestiging door EMMA, en wel vanaf de dag van verzending daarvan door EMMA, (3) bij gebreke daarvan, door het door EMMA aanvangen met de feitelijke uitvoering van het werk door EMMA, en wel vanaf de dag waarop daarmee door EMMA een aanvang is gemaakt.

3.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet toepasselijk, en aan een verwijzing naar algemene (inkoop)voorwaarden van een derde of aan een afwijzing van de Algemene Voorwaarden komt geen werking toe.

3.4 Alleen EMMA-medewerkers die blijkens het Handelsregister een toereikende volmacht hebben, kunnen EMMA vertegenwoordigen. Een overeenkomst gesloten met een niet tot vertegenwoordiging bevoegde EMMA-medewerker, kan door EMMA schriftelijk worden bekrachtigd. Mondelinge toezeggingen binden EMMA niet tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

3.5 Afwijkingen van en wijzigingen in een overeenkomst en afwijkingen van de Algeme­ne Voorwaarden, zijn slech­ts geldig indien zij schriftelijk uitdrukkelijk ­zijn overeenge­komen.

 

4    Prijzen

4.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen in Euro, exclusief omzetbelasting. Indien geen prijs is overeengekomen is een redelijke prijs verschuldigd; bij de bepaling van die prijs wordt rekening gehouden met de door EMMA ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen.

4.2 Alle prijzen voor zaken gelden af fabriek, exclusief kosten, bijvoorbeeld kosten voor verpakking, vervoer, invoer en uitvoer.

4.3 Indien na aanbod c.q. totstandkoming van de overeenkomst een wijziging optreedt of bekend wordt in de kostprijsbepalende factoren of buitengewone kosten ontstaan of bekend worden, is EMMA gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. EMMA zal Opdrachtgever de wijziging zo spoedig mogelijk schriftelijk mededelen. In geval van een wijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de Op­drachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Opdracht­gever dient de ontbinding schriftelijk binnen 8 dagen nadat hij de prijswijzi­gingsmededeling heeft ontvangen, aan EMMA mede te delen, bij gebreke waarvan de overeenkomst met de prijsverhoging in stand blijft.

4.4 Indien ter zake van meerwerk geen prijs is overeengekomen, is EMMA gerechtigd de Opdrachtgever het meerwerk in rekening te brengen tegen een prijs op basis van de prijs van het oorspronkelijk overeengekomen werk.

 

5    Betaling

5.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschieden alle betalingen naar keuze van EMMA contant bij levering of uiterlijk binnen dertig dagen na levering. Alle betalingen geschieden naar keuze van EMMA ten kantore van EMMA of op een door EMMA aan te wijzen rekening.

5.2 De Opdrachtgever mag nimmer aftrek, opschorting of verrekening toepassen of beslag ten laste van EMMA onder zichzelf leggen.

5.3 EMMA is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheid te verlangen en/of uitsluitend onder rembours te verzenden.

5.4 Indien verschillende facturen, kosten of rente openstaan, is EMMA gerechtigd ontvan­gen betalingen eerst af te boeken op eventuele kosten, dan op eventuele rente en vervolgens eerst op de oudste factuur, ongeacht de bestemming die de Opdrachtge­ver aan de betaling heeft gegeven.

5.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de geldende termijn betaalt, is hij van    rechtswege in Verzuim en is hij vanaf de dag na de laatste dag van de termijn de wettelijke handelsrente als bedoeld in art. 6:119a BW verschuldigd, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van de vordering te bedragen, met een minimum van EUR 250.

5.6 Alle vorderingen van EMMA op de Opdrachtgever zijn met onmiddellijke ingang opeisbaar in geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of stillegging van het bedrijf van de Opdrachtgever, en indien ten laste van de Opdrachtgever gelegd beslag niet binnen redelijke termijn wordt opgeheven.

 

6    Nakoming van de overeenkomst door EMMA

6.1 Voor zover de wijze van nakoming van de overeenkomst door EMMA, bijvoorbeeld de aard van de productiewijze van EMMA en de aard en kwaliteit van de door EMMA bij uitvoering van de overeenkomst aangewende stoffen, materialen en hulpmiddelen, niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt deze door EMMA bepaald.

6.2 Geringe afwijkingen van de overeengekomen toleranties en/of maten, capaciteiten en/of resultaten van de door EMMA te vervaardigen en/of te leveren zaken en/of uit te voeren werken of opdrachten, vormen geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door EMMA.

6.3 EMMA is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-leve­ranties c.q. deel-prestaties, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij deel-leveranties c.q. deel-prestaties is EMMA gerechtigd ter zake van deze deel-leverantie c.q. deel-prestatie te factureren.

 

7    Aflevering

7.1 Zaken gelden als afgeleverd wanneer zij voor verzending gereed zijn, een en ander nadat Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Prestaties welke niet in het (af)­leveren van zaken bestaan, gelden als te zijn opgeleverd nadat de werkzaam­heden zijn voltooid.

7.2 EMMA bepaalt de wijze van verpakking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Verpakkingen worden slechts teruggenomen indien EMMA dat wenst.

 

8    Prestatietijd

8.1 Prestatietijd is de door EMMA in haar offerte opgegeven, dan wel de overeengeko­men, tijd of termijn voor nakoming door EMMA. Deze tijd geldt altijd bij benadering, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen dat sprake is van een fatale termijn.

8.2 De Prestatietijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op de verwachting van tijdige en volledige nakoming van de verplichtingen van derden jegens EMMA. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke prestaties van sub-contractanten niet tijdig worden geleverd, wordt de Prestatietijd voor zover nodig verlengd.

8.3 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, wordt de Prestatietijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van EMMA ontstaat ten gevolge van de niet-nakoming door Opdrachtgever van enige uit de overeenkomst voortvloeiende ver­plichting of ten gevolge van het ontbreken van medewerking van de Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

8.4 Indien Opdrachtgever een bestelling c.q. een prestatie op afroep plaatst, moet deze bestelling c.q. prestatie uiterlijk op de laatste dag van de afroeptermijn door de Opdrachtgever worden afgeroepen en afgenomen.

 

9    Risico

9.1 Onmiddellijk nadat een zaak is afgeleverd en in ieder geval nadat de zaak het terrein van EMMA heeft verlaten, draagt de Opdrachtgever het risico voor de zaak, bijvoor­beeld het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover aan opzet of grove schuld van EMMA te wijten.

9.2 Transport geschiedt onder alle omstandigheden voor rekening en risico van Op­drachtgever, ook wanneer het franco zendingen en/of retourzendingen betreft. Neemt Opdrachtgever een zaak niet (tijdig) in ontvangst, dan zijn de kosten van opslag en bewaring en bijkomende kosten van EMMA voor rekening van Opdrachtgever.

9.3 Schade aan de zaken, veroorzaakt door vernieling van de verpakking is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

10  Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

10.1   De eigendom van geleverde of te leveren zaken gaat eerst op de Opdrachtgever over wanneer aan EMMA is voldaan, al hetgeen door de Opdrachtgever verschuldigd is ter zake van krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de verkrijger verrichte of te verrich­ten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Ten aanzien van zaken die (door EMMA of een derde) naar Duitsland worden uitgevoerd is Duits recht op dit eigendomsvoorbehoud van toepassing, en is de Opdrachtgever bevoegd de zaken in zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden, maar draagt hij hierdoor bij voorbaat over en levert hij aan EMMA alle uit de vervreemding voortvloeiende vorderingen, tot een maximum van de door EMMA bedongen prijs, waarbij hij zich verplicht op eerste verzoek van EMMA een (nadere) akte van cessie te ondertekenen. Opdrachtgever verleent EMMA het recht de voornoemde vorderingen in geval van Verzuim van Opdrachtgever zelfstandig bij de derde te innen.

EMMA is in geval van niet-nakoming van enige verplichting door Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd in eigendom aan haar toebehorende zaken weer tot zich te nemen.

10.2   EMMA is gerechtigd, om de afgifte van alle zaken die EMMA voor de Opdrachtgever onder zich houdt op te schorten, totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens EMMA heeft voldaan. In geval van opschorting is EMMA gerechtigd de Opdrachtgever de kosten van het bewaren in rekening te brengen.

 

11  Opschorting en ontbinding

11.1   EMMA is in de navolgende gevallen gerechtigd om de uitvoering van de overeen­komst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling en zonder dat EMMA tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn:

a. in geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van Overmacht aan de zijde van EMMA;

b. indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplich­ting, die voor hem uit de met EMMA gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond be­staat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens EMMA te voldoen;

c. in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie van de Opdrachtgever, alsmede indien beslag ten laste van Op­drachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke termijn is opgeheven;

d. in geval van overdracht van de onderneming van de Opdrachtgever.

 

12  Keuring; tekortkomingen zijdens EMMA

12.1   De Opdrachtgever is gehouden om leveringen en de uitvoering van werken en op­drachten onverwijld na ontvangst respectievelijk voltooiing nauwgezet te keuren. EMMA verleent, tot 12 maanden na levering door EMMA garantie op fabricagefouten, mits tijdig is gereclameerd zoals in artikel 12.2 en 12.3 is voorgeschreven en voorts conform het in artikel 14 bepaalde.

12.2   Reclame ter zake van zichtbare gebreken dient binnen acht dagen na ontvangst van de zaken of voltooiing van het werk of de opdracht te geschieden; reclame terzake onvolledige leveringen binnen twee dagen na ontvangst van de zaken, beide uitsluitend middels een aan EMMA gericht aangetekend schrijven, bij overschrijding van welke termijnen elk recht van de Opdrachtgever terzake van de gebreken en elke aansprake­lijkheid en elke garantie van EMMA vervalt. Reclame ter zake een deel van de geleverde zaken geeft Opdrachtgever geen recht een hele partij te weigeren of af te keuren.

12.3   Reclame ter zake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, maar uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de zaken of voltooiing van het werk of de opdracht te geschieden, uitsluitend middels een aan EMMA gericht aangetekend schrijven, bij overschrijding van welke termijn elk recht van de Opdrachtgever terza­ke van de gebreken en elke aansprakelijkheid en elke garantie van EMMA vervalt.

12.4   Rechtsvorderingen ter zake van gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige en geldige reclame aanhangig te worden gemaakt, op straffe van verval.

12.5   Gebreken ter zake waarvan tijdig en rechtsgeldig is gereclameerd worden door en op kosten van EMMA binnen redelijke termijn na de reclame hersteld. EMMA heeft echter het recht de overeenkomst terzake waarvan is gereclameerd geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en is dan enkel gehouden tot gehele of gedeeltelijke restitutie van de prijs, en niet verplicht tot het vergoeden van enige schad12.6    De Opdrachtgever is niet gerechtigd te reclameren ter zake van gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. niet-nakoming door de Opdrachtgever of door derden van door EMMA aan het gebruik van de geleverde zaken verbonden voorschriften, alsmede het voorzien­baar normaal gebruik;

b. normale slijtage;

c. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

d. in overleg met de Opdrachtgever aangewende materialen, stoffen en productiemiddelen respectievelijk zaken, of materialen, stoffen en productiemiddelen en -processen, welke de Opdrachtgever bekend waren;

e. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens Opdracht­gever aangeleverde materialen of zaken.

12.7   Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplich­ting die voor hem uit de met EMMA gesloten overeenkomst, of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, voortvloeit, is de Opdrachtgever met betrekking tot die overeenkomsten niet gerechtigd te reclameren.

12.8   Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van EMMA tot herstel of andere werkzaamheden ter zake van de geleverde zaken overgaat of doet overgaan, is de Opdrachtgever met betrekking tot die overeenkomsten niet gerech­tigd te reclameren.

 

13  Verzuim van EMMA

13.1   EMMA is nimmer in Verzuim voordat de Opdrachtgever EMMA schriftelijk uitdrukkelijk in gebreke heeft gesteld en heeft verzocht de tekortkoming binnen een redelijke termijn op te heffen, en deze redelijke termijn is verstreken.

13.2   EMMA is nimmer in Verzuim indien tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen  een gevolg is van Overmacht.

13.3   EMMA is nimmer in Verzuim terzake van gebreken gedurende de tijd dat zij krachtens artikel 12 in de gelegenheid is de gebreken te herstellen.

13.4   EMMA is nimmer in Verzuim terzake van gebreken met betrekking waartoe de Op­drachtgever niet gerechtigd is te reclameren.

 

14  Garantie

14.1   EMMA garandeert dat de door haar geleverde zaken van hoogwaardige kwaliteit zijn. Mochten zich niettemin gebreken voordoen, dan zal EMMA deze na ontvangst van de originele aankoopnota en haar ingevulde garantieformulier  (doen) herstellen, de zaken vervangen of maximaal de factuurwaarde exclusief BTW aan Opdrachtgever vergoeden, een en ander uitsluitend ter vrije keuze aan EMMA.

14.2 De garantie heeft een looptijd van 12 maanden na levering aan de Opdrachtgever, mits deproductiedatum niet meer dan 12 maanden vóór de aankoopdatum ligt en – in voorkomend geval – de  eindgebruiker niet meer dan 2 maanden na diens aankoop bij Opdrachtgever of EMMA heeft  gereclameerd.

14.3 De garantie geeft Opdrachtgever nooit het recht zelf tot herstel of vervanging over te gaan. Iedere garantie of gehoudenheid tot vergoeding door EMMA vervalt indien Opdrachtgever EMMA niet in de gelegenheid stelt tot herstel, vervanging of vergoeding.

14.4 Buiten de garantie vallen gebreken die geheel of deels het gevolg zijn van:

15  Aansprakelijkheid van EMMA

15.1   Buiten het bepaalde in de artikelen 12, 13 en 14 heeft Opdrachtgever geen enkele aanspraak jegens EMMA wegens gebreken in of met betrekking tot door EMMA geleverde zaken en/of diensten.

15.2   Schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indi­recte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade over enig door de Opdrachtgever aan derde verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

15.3   EMMA is niet gehouden tot vergoeding van schade, voor zover de hoogte van de schade het netto factuurbedrag, berekend zonder omzetbelasting en kosten, van de betreffende factuur, die betrekking heeft op de prestatie waarbij de schade is opgetreden, te boven gaat.

15.4   Indien EMMA niet in Verzuim is, als ook over en betreffende de periode dat EMMA nog niet in Verzuim is, heeft de Opdrachtgever geen recht op vergoeding van schade.

15.5   EMMA is nimmer gehouden tot vergoeding van schade bestaande uit of verband houdende met:

a. schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens;

b. beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen, etcetera;

c. de ondeugdelijkheid of ongeschiktheid van op verzoek van Op­drachtgever aange­wende stoffen, materialen en productiemiddelen en ‑processen.

15.6   Alle door EMMA verstrekte adviezen, mededelingen, opgaven omtrent capaciteiten/resultaten van door EMMA te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden zijn geheel vrijblijvend en worden verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. EMMA verleent terzake geen enkele garantie.

 

16  Aanspraken van derden

16.1   De Opdrachtgever is gehouden EMMA te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden, waaronder aanspraken gebaseerd op productenaansprakelijkheid, in verband met de uitvoering door EMMA van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen alle daaruit voor EMMA voortvloeiende kosten.

16.2   In geval van uitlenen of ter beschikkingstelling van werknemers van EMMA, is de Opdrachtgever gehouden EMMA te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van deze werknemers terzake van arbeidsongevallen die buiten de terreinen van EMMA plaatsvinden en terzake van alle vorderingen van derden die gegrond zijn op fouten die deze ondergeschikten buiten de terreinen van EMMA begaan.

17  Ter beschikking gestelde materialen

17.1   Indien de Opdrachtgever EMMA zaken ter verwerking, bewerking, reparatie, inspec­tie, of anderszins ter beschikking stelt, berusten deze zaken onder EMMA voor rekening en risico van Opdrachtgever, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van EMMA. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken.

17.2   Voor door EMMA aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen dient Opdrachtgever een huurvergoeding aan EMMA te betalen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

18  Industriële en intellectuele eigendom

17.1   Door EMMA uitgebrachte offertes, alsmede door EMMA vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, notities en aantekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d., blijven eigendom van EMMA, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

18.2   De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot alles wat EMMA voor Opdrachtgever vervaardigt of aan hem verstrekt (waaronder in elk geval het auteursrecht op de vormgeving daarvan) berusten bij en komen uitsluitend toe aan EMMA. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van EMMA medewerking verlenen aan eventuele formaliteiten (zoals ondertekening van een akte van overdracht) die nodig zijn om de positie van EMMA als rechthebbende (verder) te waarborgen,

18.3   De informatie die ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructie­methoden, producten e.d. blijft exclusief voorbehouden aan EMMA, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

18.4   De Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 17.1 en 17.2 vermelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van EMMA wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of aan derden ter beschikking wordt gesteld in welke vorm dan ook.

18.5   De Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle bedrijfsgegevens en productiegegevens van EMMA waarvan hij redelijkerwijze kan verwachten dat EMMA geheimhouding verlangt.

 

19  Overige bepalingen

19.1   EMMA mag eventuele aan de Opdrachtgever of tot zijn groep behorende ondernemin­gen verschuldigde bedragen verrekenen met haar vorderingen op de Opdrachtgever of tot zijn groep behorende ondernemingen.

19.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten met EMMA geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EMMA.

19.3   Indien een of meer bepalingen van een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaar­den nietig mochten blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nako­ming kan worden gevorderd, blijven de overige bepaling­en van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling, met dien verstande, dat Opdrachtgever zich jegens EMMA verplicht met EMMA overeenstemming te bereiken over de toepas­selijkheid van een beding, dat zowel naar inhoud, strekking als naar de gevolgen voor EMMA zoveel mogelijk overeenstemming met de desbetreffende bepaling vertoont.

19.4   EMMA mag zich ook op bepalingen van een overeenkomst of de Algemene Voorwaar­den beroepen indien zij in eerdere gevallen of op eerdere tijdstippen geen beroep daarop heeft gedaan. Bij verkoop aan consumenten gelden de bepalingen uit deze verkoopvoorwaarden niet, voor zover deze in strijd mochten zijn met art.6:236 BW, of in rechte geoordeeld mocht worden dat deze in strijd zijn met art.6:237 BW.

19.5   EMMA kan niet worden verplicht vervolgopdrachten te accepteren of een vergoeding te betalen indien zij dit nalaat, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

19.6   Opdrachtgever is niet bevoegd tot vertegenwoordiging van EMMA en is geen agent van EMMA, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

19.7   Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met EMMA is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, onverminderd het in artikel 10.1 bepaalde.

19.8   Alle geschillen, bijvoorbeeld uit of naar aanleiding van de door EMMA uitgebrachte offertes en/of aanbiedingen en/of met EMMA gesloten overeenkomsten, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondis­sement Limburg. Niettemin is EMMA bevoegd zich te wenden tot een andere bevoegde rechter.

19.9   Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van de Algemene Voorwaarden is bepalend.

 

1 november 2015. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 57164371.